Förutsättningsläran

I lager.

1 600 kr

Lehrberg, Bert, Förutsättningsläran. Allmänna betingelser för möjligheten att frånträda rättshandlingar på grund av okända eller oförutsedda omständigheter, Iustus Förlag, Uppsala 1989. 

619 sidor Inbunden Endast ett begränsat antal finns kvar av denna klassiker!

ISBN 9176781321


När är det möjligt att slippa ifrån en rättshandling (till exempel ett avtal), därför att den på grund av okända eller oförutsedda omständigheter blivit mindre förmånlig än avsett? Detta är förmodligen kontraktsrättens genom tiderna och alltjämt mest förekommande och uppmärksammade problem.

Avtalslagens ogiltighetsregler ger inget uttömmande svar på den frågan. Boken innehåller en systematisk och klargörande framställning rörande den rättsliga behandlingen av dessa problem för oreglerade fall (den så kallade förutsättningsläran). Bland annat följande frågor är föremål för undersökningen:

• Vilken metod skall användas?

• Vilka regler gäller inom förutsättningsläran?

• Hur förhåller sig denna till avtalstolkning, ogiltighetsregler (bland annat 36 § avtalslagen) och andra etablerade rättsregler för liknande situationer?


Några huvudfrågor är följande:

• Måste förutsättningen ha varit väsentlig för den rättshandlande?

• Skall förutsättningen och dess väsentlighet ha varit synbara för rättshandlingens mottagare?

• Måste den rättshandlande ha varit i god tro?

• Kan han frånträda rättshandlingen om han, till exempel på grund av uppgifter som rättshandlingens mottagare lämnat, haft fog för förutsättningen?

• Vilken betydelse har det att förutsättningen varit gemensam för parterna?

• Kan rättshandlingen frånträdas om dess mottagare varit i ond tro om misstaget eller om denne i efterhand orsakat att förutsättningen slagit fel?

'

Den här boken, som fick många lovord när den kom, gav upphov till en renässans för förutsättningsläran, vilken då var starkt ifrågasatt men numera uppfattas som en etablerad del av den svenska kontraktsrätten. Boken ledde också till en ny, mer teleologiskt orienterad, syn på frågor om overksamhet av avtal på grund av felaktiga förutsättningar och betraktas fortfarande som ledande på området.


I boken dras huvudlinjerna upp i anslutning till relevanta lagregler och prejudikat. Ett omfattande rättsfallsmaterial refereras och analyseras. Även frågor av betydelse för tolkning av lagregler tas upp bland annat väsentlighetskravet för hävning vid kontraktsbrott samt felbegreppet. För nyare rättsfall avseende förutsättningslärans centrala tillämpningsområde kan boken med fördel kompletteras med avsnittet om förutsättningsläran i Bert Lehrbergs bok Avtalstolkning.                                                                                                                                                                                                         


Bert Lehrberg är lärostolsprofessor i civilrätt vid Uppsala universitet, där han bland annat håller avancerade kurser i avtals- och kontraktsrätt, och har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också verksam som skiljeman och konsult i bland annat avtalsrättsliga frågor.