Avtalsrättens grundelement 3 uppl 2020

I lager.

435 kr

Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 3 uppl, IBA Institutet för Bank- och Affärsjuridik (numera namnändrat till Iusté) Uppsala 2020 

395 sidor Häftad

ISBN 9789198430912


"...ett ovärderligt hjälpmedel för praktikern och ett nödvändigt komplement för den ambitiösa studenten”.


Den här boken ger en initierad översikt av den svenska avtalsrätten, vilken fokuserar på de grundläggande frågor som är av störst vikt för möjligheten att förstå och tillämpa de avtalsrättsliga reglerna.

För studenten ger boken en grundlig pegagogisk framställning av avtalsrättens systematik och terminologi vilken är nödvändig för att avtalsrätten skall bli begriplig. Dessutom ger den en komprimerad översikt av regelsystemet - en sammanfattning av det som man behöver kunna för att lära sig avtalsrätten.

För praktikern ger boken ett i etablerade rättskällor väl förankrat systematiskt och begreppsligt system, som underlättar juridiska analyser och skapar ett fundament för juridisk argumentation inom avtalsrätten.

Boken tar upp en hel del ämnen och frågor som vanligen helt förbigås eller behandlas alltför ytligt i undervisning och kurslitteratur. Till dessa hör avtalsrättens systematik och olikheterna i rättsverkningar mellan de olika områdena, avtalsrättens ändamål (som är oundgängliga för analys och argumentation inom området), innebörden av anbudsbundenhet och avtalsbundenhet samt rättshandlingsrekvisiten och olika typfall. Det gör boken till ett ovärderligt hjälpmedel för praktikern och ett nödvändigt komplement för den ambitiösa studenten. Bakom boken ligger 20 års forskning, mestadels inom ramen för forskningsprojektet Den nya avtalsrätten.

Till de ämnen som boken fokuserar på hör regelstrukturen, begreppen, systematiken och värderingarna. Den grundläggande åtskillnad som görs mellan avtalsrättens olika delar – avtalsslut, avtalstolkning och ogiltighet – och samspelet mellan dessa förklaras och utvecklas. Viljeförklaringsbegreppets och rättshandlingsbegreppets innebörd analyseras ingående i ett praktiskt perspektiv.

Innebörden av de avtalsrättsliga reglerna och begreppen utvecklas mot denna bakgrund på ett motsägelsefritt, pedagogiskt och klar-görande sätt. Det gör boken till ett ovärderligt hjälpmedel såväl för studenten som för praktikern. Bakom boken ligger 20 års forskning, mestadels inom ramen för forskningsprojektet Den nya avtalsrätten.


I boken ägnas särskilda kapitel åt bland annat följande ämnen:

• Avtalsrättens frågeställningar och systematik.

• Ändamål inom avtalsrätten.

• Avtalets bindande verkan.

• Rättshandlingsrekvisiten.

• Avtalsmekanismen.

• Former för avtalsslut.

• Förkontraktuellt ansvar.

• Fullmakt.

• Ogiltighet.

• Förutsättningsläran.

• Generalklausulen mot oskäliga avtalsvillkor (36 § avtalslagen).

• Avtalstolkning.

Ett avslutande kapitel ägnas åt kontraktsrättens perspektiv. Här diskuteras bland annat kontraktsbrottsbegreppet, som kritiseras och underkänns. I det ställe sätts en metod och en systematik som utgår från rättsfaktum i stället för rättsföljd. Här diskuteras även avtalsförpliktelsernas arter och hur de ligger till grund för indelningen av kontrakten i olika avtalstyper. Dessutom behandlas kontraktsrättens frågeställningar och i anslutning härtill bland annat det köprättsliga felbegreppet.


Bert Lehrberg är lärostolsprofessor i civilrätt vid Uppsala universitet, där han bland annat håller avancerade kurser i avtalsrätt, och har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också verksam som skiljeman och konsult i bland annat avtalsrättsliga frågor.