I aktiebolagens skymningsland

I lager.

492 kr

Lehrberg, B, I aktiebolagens skymningsland, En studie rörande upplösta aktiebolags rättskapacitet, med beaktande även av rättsläget vid handlande för ett nybildat, ännu ej registrerat aktiebolag, 2000, 

Faksimilupplaga, Iusté, Uppsala 2014 297 s häftad 

ISBN 9789197603867


Ett aktiebolag kan upplösas, och förlora sin rättskapacitet, genom att dess affärer avvecklas vid likvidation eller konkurs. Dessutom kunde, enligt de regler som gällde när den här boken skrevs, ett aktiebolag, som under tio års tid inte visat några tecken på att fungera som sådant, avföras ur aktiebolagsregistret och på så sätt bli upplöst. Även i sistnämnda fall sker dock numera upplösningen genom tvångslikvidation.

Ibland visar det sig efter ett aktiebolags upplösning, att alla bolagets affärer inte är helt avslutade. De före detta bolagsföreträdarna eller aktieägarna kan då vilja att bolaget skall återuppstå, till exempel för att ta hand om en tillgång eller driva in en fordran. En borgenär kan också vilja föra talan mot bolaget om sin fordran. Även i andra fall kan någon, som blivit lidande vid aktiebolagets upplösning, önska att bolaget skall återuppstå för att vidta eller bli föremål för någon åtgärd.

Boken innehåller en systematisk och klargörande framställning om möjligheterna att återuppliva upplösta aktiebolag för så kallad efterföljande likvidation enligt år 1990 gällande svensk rätt. Dessutom diskuteras, med beaktande av vissa utländska regler, vad som bör gälla för framtiden.

De ändringar som föreslås i boken - vilka främst består i att även ett aktiebolag som upplösts genom konkurs bör kunna bli föremål för efterföljande likvidation enligt samma regler som gäller för aktiebolag som upplösts genom likvidation - är idag i stort sett genomförda. Den diskussion som i boken förs rörande detta är ägnad att kasta ljus över de nya reglerna. I boken uppmärksammas dessutom sådana situationer där efterföljande likvidation även efter lagändringen kan behöva ske i annan ordning än genom förordnande av likvidator.

I boken behandlas även reglerna om hur aktiebolag vinner rättskapacitet och om rättshandlande för ett bolag under bildning. På detta område är de för boken centrala reglerna i stort sett desamma. Argumenten och slutsatserna i boken är fortfarande relevanta.


Bert Lehrberg är lärostolsprofessor i civilrätt vid Uppsala universitet, där han bland annat håller en avancerad 20-veckorskurs i aktiebolagsrätt, och har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också verksam som skiljeman och konsult i bland annat aktiebolagsrättsliga frågor.